HRY PRO BATOLE

Ochrana osobních údajů / Privacy policy
Česky
Žádná z her ani z aplikací neshromažďuje osobní údaje a nikam je neposílá. Pokud se ve hře zadává jméno, je použito pouze pro rozlišení jednotlivých hráčů a není nikam nahráváno.
Pokud hra shromažďuje nějaké informace, jsou uloženy pouze ve vašem telefonu, nikam se neposílají.
Pro umístění v žebříčcích a získávání úspěchů pro porovnání s dalšími hráči se používají google api dle doporučené specifikace a zabezpečení. Výsledky jsou uloženy a zabezpečeny na straně google.
English
None of the games or applications collects personal data or sends it anywhere. If a username is entered in the game, it is used only to distinguish individual players and is not recorded anywhere.
If the game collects some information, it is only stored on your phone, it is not sent anywhere.
To place in the rankings and gain success for comparison with other players, google api according to recommended specifications and security. The results are stored and secured by google.

Seznam her a aplikací / Application list